Obchodné podmienky

Obchodné podmienky pre nákup na webstránke www.skolaobjemu.cz

 

Prevádzkovateľ:

Spoločnosť: Mária Drábová

Zastúpená: Mária Drábová

Adresa: Kamenica 594, Kamenica 082 81

Zapísaná: Okresný úrad Prešov

Číslo živnostenského registra: 750-45566

IČO: 50009184

DIČ: 1083889587, neplatca DPH

Číslo účtu: 5109579362/0900 – Slovenská sporiteľňa, IBAN: SK6009000000005109579362

 

Tieto obchodné podmienky upravujú vzťah, práva a povinnosti medzi predávajúcim(prevádzkovateľ) na strane jednej a kupujúcim (zákazník) na strane druhej. eBook je označenie jediného produktu na stránke www.skolaobjemu.cz určeného na predaj a následnú kúpu.

1. OBJEDNÁVANIE - Postup pri objednávaní eBoku na webstránke www.skolaobjemu.cz

Zákazník si objedná eBook kompletným vyplnením formulára a kliknutím na tlačidlo Objednať hneď. Formulár obsahuje položky nutné vyplniť kupujúcim pre účely fakturácie daňového dokladu konkrétneho vybraného produktu. Vyplnením a odoslaním tohto formulára kupujúci súhlasí s týmito obchodnými podmienkami. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzatváraná na diaľku.

2. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV - Osobné údaje potrebné pre vystavenie daňového dokladu sú považované za prísne dôverné a tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 482/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe.

3. POTVRDENIE OBJEDNÁVKY - Po odoslaní objednávky je na zákazníkom uvedený e-mail automaticky odoslaná faktúra k úhrade. Týmto sa považuje objednávka zo strany kupujúceho ako záväzná.

4. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY - Objednávku môže kupujúci zrušiť písomne oznámením na e-mail uvedený v kontakte tejto web stránky, a to jedine pred jeho úhradou.

5. PLATBA - Platbu kupujúci uskutoční na základe faktúry odoslanej na e-mail kupujúceho a to prevodným príkazom na účet predávajúceho alebo platobnou kartou prostredníctvom platobného systému GoPay. Po prijatí platby na účet predávajúceho, predávajúci odošle kupujúcemu unikátnu webovú stránku spolu s prislúchajúcim heslom, z ktorej si kupujúci svoj zakúpený ebook stiahne do počítača.

6. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY - Podľa zákona § 12 č. 108/2000 Z. z. je spotrebiteľ oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, teda eBooku.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA - Kupujúci si je vedomý autorských práv k zakúpeným produktom. Akékoľvek kopírovanie a poskytnutie zakúpených produktov tretej strane je trestné v zmysle platných zákonov. Kupujúci prehlasuje, že pred odoslaním objednávky sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky boli sformulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku, telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Obchodné podmienky v tomto znení sú platné od 05.05.2016.